เรื่องการเงิน

กรมบัญชีกลางขยายเวลาหน่วยงานรัฐเบิกเงินเหลื่อมปีถึงสิ้นก.ย.66

บัญชีกลางขยายเวลาหน่วยงานรัฐเบิกเงินเหลื่อมปีจากสิ้นมี.ค.เป็น ก.ย.2566 เพื่อให้หน่วยงานรัฐจ่ายเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมี.ค.2566 ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า มีหน่วยงานรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมี.ค.2566 ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย.2566

โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับข้อ 7 และข้อ 105 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม) ดังนี้

เรื่องการเงิน

1.ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบNew GFMIS Thai

2.การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ New GFMIS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

3.กรณีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai โดยให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ 31 มี.ค.2566

4.เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จตามข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานจากระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ 32 ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย.2566 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> เฮ! ครม.ไฟเขียวลดค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 กลุ่มไหนได้สิทธิเช็กเลย

Related Posts